Aanpassingen in de ketenregeling vanaf 1 januari 2020

Wanneer opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan naar een vast contract is bepaald in de ‘ketenregeling’. De invoering van de WAB per 1 januari 2020, heeft hiervoor een aantal consequenties.

Over de ketenregeling

Op dit moment mogen werkgevers hooguit 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten afsluiten met een maximale duur van 2 jaar, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit is wat de ‘keten’ wordt genoemd. Het onderbreken van deze keten is alleen mogelijk met een periode van meer dan 6 maanden tussen 2 contracten.

Werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken en werknemers in een Beroepsbegeleidende Leerweg, vallen buiten deze ketenregeling. Voor werknemers onder de 18 jaar geldt het op hun 18e verjaardag lopende contract als eerste overeenkomst in de keten.

Ketenregeling voor uitzendkrachten

In principe tellen alle eerdere contracten mee voor de ketenregeling. Een uitzondering hierop is de cao Retail Non-Food waarin een bepaling is opgenomen met betrekking tot contracten voor uitzendkrachten. Wanneer een voormalig uitzendkracht in dienst wordt genomen die direct daaraan voorafgaand als uitzendkracht voor dezelfde werkgever heeft gewerkt, dan worden deze verschillende overeenkomsten als 1 arbeidsovereenkomst voor de totale duur van de uitzendovereenkomsten gezien. Kortom, tezamen gelden zij als het 1e contract in de ketenregeling. Gaat de uitzendkracht na deze periode direct bij de werkgever in dienst? Dan begint de 2e overeenkomst in de keten.

Veranderingen vanaf 1 januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei jl. in de Eerste Kamer aangenomen. Dit houdt in dat een werkgever per 1 januari 2020 hooguit 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag afsluiten met de maximale duur van 3 jaar in plaats de huidige 2 jaar. De directe ingang van deze nieuwe regels heeft tot gevolg dat een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 al binnen de nieuwe ketenbepaling van 3 jaar valt. Ook wanneer dit arbeidscontract is aangegaan voor 1 januari 2020.

Zoeken