Meer over komende compensatie transitievergoeding

Aan werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen, moet een werkgever een (transitie)vergoeding betalen. Onlangs ging de Eerste Kamer akkoord met een wet waarin is bepaald dat werkgevers een compensatie gaan krijgen voor deze (transitie)vergoeding.

Op zijn vroegst vanaf 1 april 2020

De compensatie kan door werkgevers op zijn vroegst vanaf 1 april 2020 worden aangevraagd bij UWV. De exacte datum waarop werkgevers volgens de nieuwe wet aanvragen kunnen gaan doen, staat echter nog niet vast. Werkgevers kunnen straks ook met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor (transitie) vergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 hebben uitgekeerd. Derhalve is het belangrijk om documentatie rond een zieke werknemer die wordt of is ontslagen, goed te bewaren.

Inzage in informatie bij aanvraag met terugwerkende kracht

Bij aanvragen die met terugwerkende kracht worden ingediend, wordt door UWV bekeken of de werkgever een beschikking heeft gekregen voor de aanvraag van een WIA-uitkering of –  als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd – een Ziektewetuitkering. Daaruit zal blijken dat de werknemer ziek was aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Wanneer UWV niet over deze informatie beschikt, dan zal de werkgever een verklaring moeten afleggen dat de werknemer ziek was aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarin moet een aanvangsdatum van de ziekmelding en de naam van de betrokken bedrijfsarts worden vermeld.

Enkel over tweejaardurende loondoorbetalingsplicht

Wanneer een werkgever een werknemer na 2 jaar ziekte in dienst heeft gehouden, maar hem uiteindelijk toch wil ontslaan, dan kan een transitievergoeding behoorlijk oplopen. De compensatie geldt dan ook niet voor het deel van de transitievergoeding dat de werknemer heeft opgebouwd na de tweejaardurende loondoorbetalingsplicht. De werkgever ontvangt dan enkel compensatie voor de transitievergoeding die de werknemer tot aan het einde van de loondoorbetalingsplicht heeft opgebouwd.

Transitievergoeding geldt onder strikte voorwaarden

Een werkgever is bij ontslag met wederzijds goedvinden geen transitievergoeding verschuldigd. Ook niet wanneer een ontslagvergoeding wordt afgesproken in een beëindigingsovereenkomst. Wanneer hij na 2 jaar ziekte een beëindigingsovereenkomst met een zieke werknemer sluit en daarbij een vergoeding toekent, geldt de compensatieregeling wel. Dit om te voorkomen dat werkgevers alleen voor het verkrijgen van de compensatie de ontslagroute via UWV of de kantonrechter nemen. Een voorwaarde voor het verkrijgen van de compensatie is dat de werknemer 2 jaar ziek is geweest. Bij een voortijdig gesloten beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld vanwege een succesvol tweede spoortraject, geldt ook geen compensatie. De reden van beëindigen van de arbeidsovereenkomst moet de ziekte van de werknemer zijn.

Zoeken