Plan invoering loondispensatie arbeidsbeperkten van de baan

Het plan om de loonkostensubsidie die werkgevers nu kunnen krijgen voor bepaalde werknemers met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie, is bij het kabinet van de baan. De redenen hiervoor zijn dat het plan niet uitvoerbaar zou zijn en dat er geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat.

De loonkostensubsidie die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, wordt niet afgeschaft. Zo werd begin september bekend gemaakt. Initieel was het plan om de loonkostensubsidie af te schaffen. Na het wegvallen daarvan zouden werkgevers arbeidsbeperkte werknemers minder dan het wettelijk minimumloon mogen betalen, en de werknemers zouden een aanvulling kunnen krijgen in de vorm van loondispensatie. Het plan kreeg veel kritiek, ook van werkgevers. Dit zou namelijk zorgen voor meer administratieve lasten bij werkgevers en de ongelijkheid van toch al zwakkere groepen bevorderen.

Invoering loondispensatie zou negatieve gevolgen hebben

In het geval van loondispensatie betaalt een werkgever alleen de werkelijke loonwaarde aan de arbeidsbeperkte werknemer, waardoor een arbeidsbeperkte dus een loon onder het wettelijk minimumloon zou mogen ontvangen. De werknemer moet dan zelf loondispensatie aanvragen bij het UWV of de gemeente. Daar zijn een aantal nadelen aan verbonden. Zo hebben mensen met een verdienende partner en mensen met eigen vermogen geen recht op een uitkering als aanvulling op hun inkomen. Dit kan ertoe leiden dat hun uiteindelijke inkomen lager uitvalt dan het wettelijk minimumloon. Bovendien bouwen deze werknemers veel minder pensioen en WW-rechten op.

Loonkostensubsidie blijft

De huidige regels die loonkostensubsidie geven aan de werkgevers van arbeidsgehandicapten worden gehandhaafd door Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De doelstelling van de Participatiewet blijft ondertussen overeind om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te stimuleren. Dat moet ook het resultaat zijn van verbetering van de huidige regels voor loonkostensubsidie. Hoe dat eruit moet gaan zien, wordt nu bekeken. Daarnaast moeten er aanpassingen komen die de administratieve rompslomp rondom loonkostensubsidie en arbeidsbeperkte werknemers verminderen.

Zoeken