Een nieuw regeerakkoord: belangrijke punten rond werkgevers en werknemers

In het nieuwe regeerakkoord komen veel arbeidszaken naar voren. We noemen voor u een aantal belangrijke punten.

Van tijdelijk naar vast contract en proeftijden

 • Het wordt mogelijk om 3 jaar lang bij een werkgever te werken onder tijdelijke contracten. Op dit moment is dat nog 2 jaar.
 • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan straks een proeftijd van 5 maanden worden afgesproken.
 • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan 2 jaar kan een proeftijd van maximaal 3 maanden worden afgesproken.

Transitievergoeding bij opzegging werkovereenkomst

 • In het nieuwe regeerakkoord heeft iedere medewerker vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding. Onder het huidige recht is dat pas het geval wanneer een werknemer minimaal 24 maanden in dienst is geweest.
 • De hoogte van de transitievergoeding wijzigt ook, namelijk naar een derde maandsalaris voor elk jaar dienstverband, ongeacht hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Op dit moment is de hoofdregel een derde maandsalaris per dienstjaar tot en met 10 jaar dienstverband. Is iemand langer in dienst dan 10 jaar, dan geldt momenteel nog een half maandsalaris.
 • Binnen de nieuwe transitievergoeding kunnen scholingskosten in mindering worden gebracht die gericht zijn op een andere functie binnen de huidige organisatie.

Loondoorbetaling bij ziekte

 • Kleine werkgevers (tot 25 werknemers) worden in het nieuwe regeerakkoord geholpen bij het doorbetalen van zieke werknemers. Zij hoeven niet twee jaar, maar één jaar door te betalen. De werknemer zal hier niets van merken, want de kosten van het tweede ziektejaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie die betaald wordt door kleine werkgevers.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) afgeschaft

 • Het kabinet wil de Wet DBA afschaffen. Er komt een nieuwe wet die (de inhuurder van) echte zelfstandigen vooraf zekerheid biedt dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en die tegelijkertijd schijnzelfstandigheid op de markt moet voorkomen.
 • Er zal worden gesproken van een arbeidsovereenkomst als een ZZP’er gedurende lange tijd werkzaamheden verricht voor een laag tarief. Ook wanneer tegen een laag tarief wordt gewerkt in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, wordt dit gezien als een arbeidsovereenkomst.
 • Voor ZZP’ers die tegen een hoger tarief worden ingehuurd, wordt een zogenaamde ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd.

Uitbreiding kraamverlof voor partners

 • Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners 5 dagen betaald verlof bij de geboorte van hun kind.
 • Vanaf 1 juli 2020 wordt deze regeling nog meer uitgebreid. Partners krijgen dan recht op 5 weken verlof onder doorbetaling van 70% van hun salaris. Dit extra verlof moet dan wel binnen een half jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen.
 • De huidige regeling voor adoptieverlof wordt met 2 weken verruimd naar 6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor pleegouders.

Geen concurrentie meer op arbeidsvoorwaarden

Het nieuwe kabinet wil voorkomen dat flexibele arbeid wordt gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Flexibiliteit voor de opdrachtgever moet niet ten koste gaan van de arbeidsmarktkansen van de werknemer. In het nieuwe regeerakkoord wordt daarom het volgende voorgesteld:

 • Payrolling blijft tot de mogelijkheden behoren, waarbij payrollers qua arbeidsvoorwaarden hetzelfde worden behandeld als werknemers die in dienst zijn bij de inlener.
 • Bij een nulurencontract moet geen sprake zijn van permanente beschikbaarheid van de werknemer. Bijvoorbeeld omdat een werknemer niet verplicht is gehoor te geven aan een oproep en omdat er bij een afzegging door de werkgever geen recht op loon is.

Ontslag op basis van cumulatiegrond

 • Met de voorgestelde ‘cumulatiegrond’ wordt het mogelijk dat een ontbindingsverzoek toegekend wordt wanneer losse ontslaggronden onvoldoende zwaar wegen, maar in zijn totaliteit toch ontslag rechtvaardigen. Onder het huidige recht is ontbinding bij onvoldoende zwaarwegende ontslaggronden niet mogelijk.

Hervorming van het pensioenstelsel

 • Een persoonlijk pensioenvermogen gecombineerd met het behoud van collectieve risicodeling worden genoemd als mogelijke hervormingen van het pensioenstelsel. Een concreet advies volgt op korte termijn van de Sociaal-Economische Raad.
 • Doel van het kabinet is om de zogenaamde huidige ‘doorsneesystematiek’ af te schaffen. Zij willen daarom voor alle contracten een leeftijdsonafhankelijke premie verplichten en de deelnemers krijgen een opbouw die past bij de ingelegde premie.

 

Zoeken